Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Huisartsenpraktijk Bijloke hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk Bijloke houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk Bijloke, Maurice De Weerstraat 2 te 9000 Gent en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartsenpraktijk Bijloke zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een
andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandel relatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen. 

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de
verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

vaccinaties : covid en griep

Lees meer

vaccinaties : covid en griep

Wanneer? 

Enkel covid-vaccin :
Zaterdag 30 september 9-12u : Dr Teirlinck en Dr Boelaert
Maandag 2 oktober 17-21u : Dr Vannieuwenhuyse en Dr Krzesinski
Dinsdag 3 oktober 17-21u : Dr Gernay, Dr Vannieuwenhuyse en Dr Krzesinski
Woensdag 4 oktober 17-19u : Dr Teirlinck en Dr Boelaert
Donderdag 9 oktober 17-19u30 : Dr Krzesinski en Dr Vannieuwenhuyse

Covid- en/of griepvaccin :
Maandag 16 oktober 17-21u : Dr Vannieuwenhuyse en Dr Krzesinski
Donderdag 19 oktober 17-21u : Dr Gernay, Dr Teirlinck en Haio
Zaterdag 21 oktober 9-12u : Dr Vannieuwenhuyse en Dr Boelaert

Praktische informatie

Het covid-vaccin is gratis en zal beschikbaar zijn in onze praktijk.

Het griepvaccin dient vooraf te worden opgehaald bij de apotheek. Bent u 50 jaar of ouder, dan heeft u geen voorschrift nodig.

Vaccinaties worden uitsluitend na afspraak toegediend. Let op:  deze afspraak is enkel voor het plaatsen van vaccins, niet voor andere medische vragen!

Op 16, 19 en 21 oktober kunnen beide vaccins tijdens dezelfde afspraak  toegediend worden.

We vragen u vriendelijk om online een afspraak te maken en aan te duiden voor welk vaccin u komt: covid, griep of beide

Doe dit zo spoedig mogelijk, zodat we tijdig uw covid-vaccin kunnen bestellen.

 

 

Info nieuwe patiënten

Lees meer

Info nieuwe patiënten

Er geldt nog steeds een patiëntenstop op de praktijk bij dokter Gernay, dokter Vannieuwenhuyse en dokter Krzesinski.

Nieuwe patiënten die hun GMD in de praktijk willen zetten of hier vast willen opgevolgd worden kunnen enkel een afspraak maken bij dokter Hilde Boelaert, dokter Olivier Desmet en dokter Ine Du Gernier!!!

Documenten delen

Lees meer

Documenten delen

Om documenten op een veilige manier te delen met de patiënt, gebruiken wij het platform 'Helena'. Dit kan u zelf installeren op pc of smartphone via https://helena.care/ 

Ook via https://www.cozo.be/ kan u alle verslagen inkijken